ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проект "Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти"

Детска градина 59 "Елхица" участва в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“ за втора поредна година.

Повече информация за проекта, може да намерите на интернет страницата на проекта на следния линк: https://teachers.mon.bg/Default.aspx