ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Детска градина 59 "Елхица" за втора поредна година работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

Работим по Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.

По проекта в детската градина има назначени 1 логопед, 1 психолог, 1 помощник на учителя и 2 помощник възпитатели осигуряващи психологическа, логопедична и социална подкрепа на децата.

По проекта се обезпечават таксите за детска градина на 2 деца.

 

Повече информация за проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ можете да намерите на следния линк: https://mon.bg/bg/100788

Прикачени документи

Национална програма.docx