ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Административни документи

Прикачени документи

План за образователно - възпитателната работа в ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
План - програма по БДП на ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Вътрешни правила за провеждане на ежедневен контрол на здравословното състояние на децата за учебната 2023/2024 година
Етичен кодекс на работещите се деца в ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Програма за Гражданско, Здравно, Екологично и Интеркултурно образование на ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Правилник за дейността на ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година
Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2023/2024 година