ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Административни документи

Прикачени документи

План - програма по БДП за учебната 2022/2023 година
Вътрешни правила за работа в дг № 59 „Елхица“ в епидемична обстановка, за ограничаване разпространението на новия коронавирус SARS-COV-2 за учебната 2022/2023 година
Етичен кодекс на ДГ № 59 „Елхица“
Програма за Гражданско, Здравно, Екологично и Интеркултурно образование
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към ДГ № 59 „Елхица“
Вътрешни правила за провеждане на ежедневен контрол на здравословното състояние на децата за учебната 2022/2023 година
Правилник за дейността на ДГ № 59 „Елхица“ за учебната 2022/2023 година
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ДГ №59 "Елхица".
План за образователно - възпитателната работа в ДГ №59 "Елхица" за учебната 2022/2023 г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ №59 "Елхица" за учебната 2022/2023 г.
План за действие и финансиране към Стратегия за развитие 2020-2024 г.
Стратегия за развитие 2020/2024 г.