ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

За нас Екип на ДГ №59 Елхица

За всички деца с много любов и всеотдайност  се грижи  екип  с общ щат 49,5 души от които 23,5 педагогически персонал и специалисти, от които 14,5 с магистърска степен и 9 с бакалавърска. Носители на  Първо ПКС-1, на Второ ПКС- 2,  на Трето ПКС– 2, на Четвърто ПКС – 16 и на Пето ПКС-1.Освен учители  Предучилищна педагогика – 18,5 в детското заведение работят и 1 музикален педагог, педагог ясла, 2 специални педагози, 2 логопеди и 1 психолог и 25 броя  помощно-обслужващ персонал  /помощник възпитатели в ясла-4 , градина-9, в специални групи-4, кухня-3, ЗАС-1, Касиер-домакин-1, Технически изпълнител -1, Общ работник-1, Счетоводител-1 и Финансов контрольор.

По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ са назначени още : Логопед-1, Психолог-1, Помощник на учителя-1, Помощник възпитатели-2, които активно съдействат за осъществяване на общата подкрепа на децата и адаптирането им към  дейността на ДГ.