ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Мисия на ДГ №59 "Елхица"

Осигуряване на доброволно, но обвързващо сътрудничество между педагогичския колектив, родители (Родителско настоятелство), деца, социокултурна общност за формиране на детето като личност със собствена мотивация за постижение и себеизява.

Възпитание и обучение според Държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните и общочовешки ценности.

Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на децата.