ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

01.04.2022 г.

    

                                            

        Уважаеми родители,

                  уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.