ДГ №59 Елхица
Детска градина в град София

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

 

В периода м. Юли 2023 г. – м. Декември 2023 г. дейностите по приключилия проект  BG05M20P001-3.005- 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  бяха продължени с Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДГ № 59 „Елхица“ продължи участието си  в дейностите, които изпълняваше по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, а именно: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи. Дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включваха осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.;

По реализиране дейностите за посочения период по проект с № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, е оказана обща подкрепа за личностно развитие чрез целенасочени занимания на назначените специалисти – психолог и логопед на 37 деца, посещаващи детската градина.